شورلت ایمپالا ۱۹۷۴

۱ – تودوزی صندلی ها به فرم فابریک با پارچه اصل

۲ – تعمیر و طبی کردن صندلی ها

۳ – اضافه کردن نمد به زیرسازی صندلی ها


شماره تماس : ۰۹۱۳۲۹۹۳۳۴۳